การรับส่งอีเมลของมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่าน G Suite สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่ใช้ e-mail@nu.ac.thตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศที่อาจจะไม่ปลอดภัยจากการถูกโจกกรรมข้อมูลลับทางราชการ ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถอนุญาติให้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน G Suite for Education โดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้แต่ละคนสามารถตั้งค่าให้เมลที่มีเซิร์ฟเวอร์ในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งไปเปิดอ่านและส่งออกผ่านทาง G Suite for Education ได้ตามความสมัครใจ